مقدمه ای بر تاثیر فناوری تدوین فیلم بر زیبایی شناسی تدوین (احمد ضابطی جهرمی)

فهرست مطالب

تاثیر فناوری تدوین فیلم بر زیبایی شناسی تدوین

ساختار زیبایی شناسی تدوین

مــوج تحــولات ناشــی از پیدایش فنــاوری  مربوط بــه نقطه عطف پنجــم در دو دهــه اخیــر- کــه همچنان پرشــتاب ادامــه دارد-، هنوز مقیــاس و ابعــاد تأثیراتــش بــر نظریــه و زیبایی شناســی فیلــم به طور گســترده، تبیین نشــده اســت. در این میــان، تاثیــرات مقوله تدوین دیجیتالــی فیلــم، کــه بالطبــع در چارچــوب مبحــث کلــی ســینمای دیجیتال قرار می گیرد،  بر جنبه های اقتصاد فیلم ســازی بیشتر مورد توجــه و تحقیــق قــرار گرفتــه، امــا به نــدرت بــه تأثیــرات و پیامدهای زیبایی شناسی آن توجه شده است؛ شاید به این علت که در بیشتر پژوهش هــای مربــوط بــه ســینمای دیجیتــال،  بحــث پژوهشــگران بیشــتر بر امکانات دوربین (بر تصویر) و به طور عمده بر توانایی های کامپیوتر در تولید تصویر از طریق تکنیک های CGI و مباحثی چون انواع گرافیک کامپیوتری، جلوه های ویژه بصری، شــیوه های ترکیب تصاویــر کامپیوتــری و نظایــر اینها متمرکز بوده اسـت. به علاوه، تأثیر فناوری بر زیبایی شناسی فیلم، همیشه و در همه دوران ها در حوزه تصویر مشهود تر و ملموس تر از حوزه تدوین بوده است. 

حال که مشخصاٌ دو دهه از به کارگیری فناوری تدوین دیجیتالی میگــذرد، از طریــق مقایســه و تحلیــل ســاختار تدوینــی بســیاری از فیلم هــای متجانســی کــه در یــک ژانــر با این ســامانه جدیــد و یا با ســامانه ســنتی تدوین شدهاند، میتوان معلوم کرد که: این فناوری جدیــد، بر ســاختار زیبایی شناسی تدوین فیلم از جنبه های زیر تأثیر گذاشته است:

1) میزان برش (کمیت یا تعداد نماها)

 2) ضرباهنگ تدوین (طول نماها و به طور کلی ریتم برش)

3) تعدد و تنوع جلوه های اپتیکی و جلوه های ویژه بصری تدوینی.

تدوین خطی و فن آوری دیجیتال

البتــه مراحل آغاز، گذار و اســتقرار کامل نظــام تدوین دیجیتالی – حتی در کشورهای صنعتی غرب – متفاوت بوده است. مثلا هالیوود نخســتین تجربه هــای عملــی و تولیدی با ســامانه «تدویــن غیرخطی الکترونیــک» را، با مهیا کــردن پیش زمینه های آن از اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز کرد و دوران گذار کامل بین سامانه سنتی تدوین و سامانه تدوین دیجیتالی را طی تجربه ای ده ساله پشت سر گذاشت. ما نیز در کشورمان، حدود پانزده سال پیش این تجربه را آغاز کردیم و قریب به یک دهه اس که «دوره گذار» (۱۳۷۵-۸۵) را در ایــران پشــت ســر نهاده ایم.

ویدیــو: نظریه و عمل، طی فصلی با عنوان” تدوین خطی و فن آوری دیجیتال”، به انقلابی که این فن آوری در زمینه تدوین و جلوه های ویژه از آغاز دهه ۱۹۹۰ در فیلم سازی به وجود آورده، پرداخته است. در پایــان دوره گذار از ” تدوین ســنتی” به تدوین دیجیتالی، مایکل برنت (تدوین گر، کارگــردان و فیلم نامــه نویس امریکایی)، نخســتین پژوهــش علمــی را در ایــن زمینــه انجــام داد. پژوهش برنت در سال 1994 در مقاله ای بــا عنوان تدوین ســنتی در مقایســه با تدوین غیرخطــی الکترونیک: مقایسه فیلم های بلند، منتشر شد.

تدوین دیجیتال

در سال 2000 یــان اســپکن باخ (تدوین گــر و پژوهش گــر آلمانی)، مقالــه ای بــا عنــوان بــرش انطباقــی و بــرش پرشــی: نظریــه دیالکتیکــی مونتــاژ در عصــر تدویــن دیجیتالــی و زیبایی شناسی تدوین ، در ایــن زمینــه منتشر کــرد.

گرهــارد شــوم اســتاد آلمانی دانشــگاه وین در رشــته مطالعات فیلم نیز در ســال ۲۰۰۱ ،اقدام به انتشــار مقالهای با عنوان مقایسه به ظرایف هنری تدوین سنتی و تدوین دیجیتالی پرداخت. یادداشت هایی در زمینه تدوین دیجیتالی فیلم، کرد و در آن از طریق مقایسه به ظرایف هنری تدوین سنتی و تدوین دیجیتالی پرداخت.

چاپ دوم کتاب در یک چشم به هم زدن (۲۰۰۱) اثر والتر مورچ چاپ دوم کتاب در یک چشم به هم زدن (تدوینگر امریکایی) پیوستی با این عنوان دارد: «تدوین دیجیتالی: گذشــته، حــال، آینــده». مورچ، تدویــن دیجیتالــی را از منظــر فنی و تأثیــری کــه میتواند از جنبه هنــری بر کار تدوینگر بگذارد، تشــریح میکنــد. ناتالــی هــوور، شــاگرد هانــری کولپــی (تدوینگــر کهنــه کار فرانســوی، و آموزگار تدوین) به درخواســت اســتاد، نظرات خود را در 15 در کتاب نامه هایی مورد اصطالح رایج آن زمان، «تدوین مجازی» جمــع آوری و محاســن و معایــب بــه یــک تدوینگــر جــوان از جنبه های عملی و اجرایی، شــیوه تدوین (دیجیتالی) را – عمدتا در مقایسه با تدوین سنتی – به بحث گذاشته است.

رابطه فناوی تدوین با زیبایی شناسی تدوین

بــه طــور کلی پیشینه پژوهش های مربــوط به شــناخت رابطه ی فناوری تدوین با زیبایی شناسی این هنر را باید در عرصه وسیع تری، زیر عنوان «تأثیر فناوری ِ های سینما بر زیبایی شناسی و سبک فیلم ها»، جستجو کرد. در این عرصه، نام باری سالت (تاریخ نگار، و نظریه پرداز ســینما) از دیربــاز مطــرح بــوده اســت. وی در ســال ۱۹۶۳ در کتــاب خود تحت عنوان ســبک فیلم و فناوری، بــرای معلوم کردن نحوه ی تأثیــر ماشــین الکترومکانیکی تدویــن، در دهه ۱۹۳۰ بر زیبایی شناســی نخســتین فیلم های ناطق و زیبایی شناسی تدوین آن ها، اقدام به پژوهش گســتردهای کــرد. ســالت از طریــق مطالعــه تطبیقــی بیــن فیلم هــای داستانی که با دست و یا با موویالی برقی تدوین شده بودند، به این نتیجه رسید: «موویال بر افزایش ضرباهنگ برش فیلمهای هالیوودی تولیدشــده در ســالهای ۱۹۳۰ مؤثر بوده است.»

پاسخگوی سوالات شما هستیم

سوال شما توسط کارشناسان استودیو میم پاسخ داده خواهد شد

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقدمه ای بر تاثیر فناوری تدوین فیلم بر زیبایی شناسی تدوین (احمد ضابطی جهرمی)”
درباره استودیومیم

تیم استودیومیم و تدوینگرشو با هدف گسترش دانش و هنر تدوین فیلم با پریمیر و درآمدزایی تدوینگران از سال 1392 مشغول به فعالیت شده. اکنون با برگزاری دوره های آموزش تدوین فیلم و دوره پریمیر و دوره افترافکت و سمینارهای کشوری در حوزه تدوین به فعالیت خود ادامه می دهد.

اطلاعات تماس